belgeye dayalı alan adı tahsisi nasıl yapılıyor?

Özellikle com.tr alan adlarının nasıl tahsis edildiğini bilmekte fayda var. Zira bize gelen taleplerin çoğunda tahsis gerçekleşmiyor, çünkü;

Belgeye dayalı olarak tahsis edilen alan adları için ilgili kuruluşça ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilen belgeler değerlendirilirken; ilgili belgede yer alan marka, ticaret unvanı vb.'nin "ayırt edici" ve "esas unsurunu" oluşturan ibareler esas alınır. İlgili unvan veya markanın yardımcı unsurunu oluşturan ve faaliyet alanı ya da sektörü vb. tanımlayan unsurlar esas unsur olarak değerlendirilmez.

Örneğin; "ÖRNEK Tekstil Yatırım İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş." ayırt edici ve esas unsuru oluşturan "ornek.com.tr" ya da
"ornektekstil.com.tr" alan adını alabilir. "tekstil.com.tr", "ithalat.com.tr",
"ihracat.com.tr", "ticaret.com.tr" alan adlarını alamaz.

Alan adı başvurusu yapan kuruluşların, başvurdukları belgeye dayalı tahsis edilen alan adının, resmi tescillerindeki veya tescil belgesi olarak kabul edilen belgedeki unvanlarına uygun olması gerekmektedir. Kuruluş adının
kısaltması dahi olsa, resmi tescile uygun olmayan başvurularda, başvurulan alan adına ait tescile sahip olan kuruluşlar tarafından yapılacak itirazların olumlu cevaplandırılacağı, başvuran kuruluşa başvuru sırasında bildirilir. 3.
kişi ve kuruluşların itiraz hakkının söz konusu olabildiği bu tür alan adı tahsislerinde; tahsis edilen alan adı, bu tür itirazlara olanak tanınması için kamuya duyurulmak amacıyla 6 ay süre ile NIC-tr web sayfalarında yer alan
itiraz askısında ilan edilir. Bu süre içinde herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda, ilgili alan adı kesinleşmiş olarak tahsis edilir. Gerek 6 aylık itiraz askısı süresi boyunca, gerekse de itiraz askı süresi bitiminden sonra oluşabilecek herhangi bir itiraz, UÇK (Uyuşmazlıklar Çözüm Kurulu) tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Marka tescil belgesi için başvuru yapmış fakat başvurusu sonuçlanmamış kuruluşlara başvurdukları alan adı, tescil başvuruları sonuçlanana değin geçici olarak verilir. 3. kişilerin itiraz hakkının söz konusu olduğu bu tür alan adı tahsislerinde; tahsis edilen alan adı, bu itiraza olanak tanınması için kamuya duyurulmak amacıyla 6 ay süre ile WEB üzerinde yer alan itiraz askısında ilan edilir. Bu süre içinde yapılabilecek bir itirazın UÇK'ca geçerli kabul edilmesi; ya da süre sonunda marka tescil başvurusunun olumsuz sonuçlanması ya da kesinleşmiş marka tescilinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmemesi durumlarında, geçici olarak tanımlanmış olan alan adı geri alınır. Söz konusu alan adı için ilgili kuruluşa geri ödeme yapılmaz. Bu süre içinde herhangi bir itiraz gelmemesi ve ardından başvuranın kesinleşmiş tescil belgesini iletmesi durumunda, ilgili alan adı kesinleşmiş olarak tahsis edilir.

İstiyorum

Sizinde böyle bir siteniz olabilir, bizimle iletişime geçin!